Hav- och vattenmyndigheten bromsar effektivt havsmiljöarbete, trots att ca 500 000 liter bottenfärg varje år läcker gift i havsmiljön.

Hav- och vattemyndighetens riktlinjer för bottentvättning av fritidsbåtar ger mig intrycket att man starkt förordar en metod som endast stoppar ca 10% av giftläckaget från båtbottenfärger i havsmiljön samtidigt som man avråder från användandet av metoder som kan stoppa 100% av giftläckaget på både kort och lång sikt.  Kan det vara sant att de menar så? 

För att försöka förstå har jag skapat en matris och i den listat några metoder som kan ersätta bottenfärg/-målning samt jämfört dessas miljönytta med den metod som jag uppfattar Hav- och vattenmyndigheten (HaV) förordrar mest, nämligen ”Fortsatt bottenmålning och hösttvätt på spolplatta”. Jag har försökt vara så objektiv jag kunnat i mina värderingar av miljönyttan (jag har jobbat med borsttvättar i snart fem år).

Hjälp mig gärna att få denna jämförelse så rätt och riktig som möjligt genom att ge mig din återkoppling på det jag skriver.

Skärmdump jämförelse excel

HaVs riktlinjer ska fungera som styrdokument för bl.a. miljöinspektörerna i landets kommuner. Såhär skriver HaV i förordet till riktlinjerna samtidigt som texten i själva dokumentet signalerar något annat (utdrag):

Traditionella kemiskt verkande båtbottenfärger och även många påstått miljöanpassade färger innehåller farliga ämnen som skadar de marina och limniska miljöerna med sina känsliga ekosystem och organismer. Det är viktigt att båtklubbar och båtägare tillsammans aktivt verkar för en minskad användning av giftiga båtbottenfärger och i ökande grad använder andra giftfria metoder som ett alternativ till bottenmålning. Genom information och kontroll bör användningen av miljöfarliga färger minska och fler båtägare se möjligheter med annan hantering av påväxten.

Syftet med riktlinjerna är i första hand att minimera utsläpp och spridning av giftiga ämnen i samband med båtbottenbehandling. Detta kan främst göras genom information om metoder för bottenbehandling som inte baseras på biocidfärger och i andra hand genom att rena tvättvatten i samband med båtbottentvättning.

Läs mer vad HaV skriver:

/Odd Klofsten

Giftläckaget från båtbottenfärger i havsmiljön – Problem & Förslag på lösningar

Bakgrund
Många båtägare målar sin båtbottnar med bottenfärg för att förhindra beväxning som skapar friktion i vattnet (minskad fart och ökad bränsleförbrukning). Bottenfärgerna är konstruerade för att läcka gift(biocider) i havsmiljön. Biociderna förorenar vattendrag och mark samt är skadliga för både människor, växter och andra djur.

Problemen
Gamla och nya synder

A. ”Nya/Pågående synder”
Pågående giftläckage i havsmiljön från båtbottnar, varje sommar och höst, år efter år. Läckage från totalt ca 500 000 liter bottenfärg/år (Läckage från ca 2 liter bottenfärg per båt/år).

A.1 Giftläckage i vattnet (90% av problemet)
Pågår under sommaren och utgör ca 90% av det totala giftläckaget i havsmiljön.
Lösning:
Sluta bottenmåla och använd istället giftfria antifouling-metoder

A.2 Giftläckage
Sker vid bottenmålning på våren och vid hösttvätt av båten inför vinterförvaringen och utgör ca 10% av totala giftläckaget.
Lösningar:
* Sluta bottenmåla och använd istället giftfria antifouling-metoder.
* Fortsätt bottenmåla och hösttvätta på spolplatta.

B. ”Gamla synder”
Förorenade vattendrag och mark efter årtionden av giftläckage från båtbottnar.

B.1 Förorenat vattendrag
Lösningar:
Sanera vattendrag
* Slamsuga/muddra
* Frysmuddra
* Täcka över

B.2 Förorenad mark
Lösningar:
Sanera marken
* Schakta bort det förorenade markskiktet och lägg dit ny.
* Täcka över

Miljöbalansräkning för metoden borsttvätt

BoatWasher verkningsgrad copyright 4

” Plus-sidan”

1. Det positiva värdet av att ingen ny bottenfärg målas på båten och därmed inte läcker gift i havsmiljön, 12 månader efter sjösättning.

2. Samma som ovan fast efter tre år

 

” Minus-sidan”

1. Det negativa värdet för havsmiljön av faktiskt (gärna bevisat) fortsatt giftläckage i havsmiljön från båt med ett år gammal bottenfärg som borsttvättas i en BoatWasher med uppsamlingsbassäng, 12 månader efter sjösättning.

2. Samma som ovan fast efter tre år

”Netto”

Se graf ovan: